Rolstoelbasketbalvereniging de Rhedense Rollers (hierna: de Rhedense Rollers) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij op een transparante manier informatie geven over hoe de Rhedense Rollers met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook uw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met uw eigen naam) als persoonsgegeven.

De Rhedense Rollers doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Rhedense Rollers houden zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 definitief van kracht wordt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

1) Algemeen

De Rhedense Rollers:

 • verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • houden de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verklaren passende technische en/of organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is of onderdeel is van het organisatorische beleid (zie punt 3).
 • verklaren op de hoogte te zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en wil u hierop wijzen en dit respecteren.

De Rhedense Rollers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hierover heeft, stuurt u dan een mailtje naar Rinus Preuter, e-mail: privacy@rhedenserollers.nl.

2) Doeleinden

Waarom verwerken de Rhedense Rollers persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Rhedense Rollers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • ledenadministratie
 • contributiebetaling
 • informatie
 • uitnodigingen voor trainingen, incidentele activiteiten of (leden)vergaderingen

Voor de genoemde doeleinden worden de volgende persoonsgegevens van u verlangd:

 • aanhef
 • initialen
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • informatie over de Gelrepas (indien van toepassing)
 • informatie over het bezit van een sportrolstoel (indien van toepassing)

3) Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan de Rhedense Rollers verstrekt kunnen wij aan derden geven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Instanties waar wij uw lidmaatschapsgegevens mee kunnen delen zijn:

 • Nederlandse Basketballbond (NBB) inzake (eventuele) competitie
 • Gemeente Rheden inzake subsidiedoeleinden
 • Sportbedrijf Rheden inzake trainingen
 • Gelrepas

De Rhedense Rollers geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan andere partijen dan in dit punt 3) genoemd zullen de Rhedense Rollers nooit persoonlijke gegevens van u verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De Rhedense Rollers verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4) cookies

Op de website https://www.rhedenserollers.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Lees daarvoor het cookiebeleid van de Rhedense Rollers: https://www.rhedenserollers.nl/privacy/cookiebeleid/

5) minderjaringen

De Rhedense Rollers verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor minderjarigen die zich aanmelden als lid geldt dat zulks in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger geschieden.

6) gegevens over fysieke beperkingen

De Rhedense Rollers verwerken alleen gegevens over fysieke beperkingen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door het meerderjarig lid of, in geval van minderjarigen, door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens over fysieke beperkingen worden niet aan derde partijen verstrekt. Deze bijzondere persoonlijke gegevens worden wel als aandachtspunt gedeeld met de trainer(s) van de Rhedense Rollers. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en zo spoedig mogelijk na het opzeggen van het lidmaatschap verwijderd.

7) bewaartermijn

De Rhedense Rollers bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn voor de administratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

8) beveiliging

De Rhedense Rollers nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Heeft u verdenkingen van misbruik? In al deze gevallen kunt u contact met de Rhedense Rollers opnemen via het e-mailadres: privacy@rhedenserollers.nl.

9) portretrecht

Tijdens de trainingen waarbij leden van de Rhedense Rollers aanwezig zijn, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uzelf mogelijk te zien bent. Foto’s waarop uw minderjarige kind identificeerbaar is, zullen alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder/begeleider gepubliceerd worden.

Tijdens de overige activiteiten van de Rhedense Rollers, of (promotionele) activiteiten waaraan de leden deelnemen of meewerken, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uzelf mogelijk te zien bent. Nieuwe leden wordt altijd een te ondertekenen verklaring overlegd, waarbij al dan niet toestemming kan worden gegeven voor het maken van foto’s en/of videobeelden. Bij akkoordverklaring verleent u toestemming aan de Rhedense Rollers om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren op website en affiches/posters, verder in kranten, flyers, enzovoort, maar ook op social media zoals Facebook.

Geen enkele van bovengenoemde foto’s en/of videobeelden die van u zijn of worden gemaakt, mogen door derden worden verspreid. De Rhedense Rollers zullen deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen of verkopen aan adverteerders.

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle toestemmingsverklaringen en foto’s van u en/of van uw minderjarige kind(eren) door de Rhedense Rollers vernietigd.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uzelf of uw minderjarige kind(eren) herkenbaar in beeld zijn gebracht, dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar: privacy@rhedenserollers.nl.

10) inzage en wijziging van opgeslagen persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met de Rhedense Rollers opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt de Rhedense Rollers ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die de Rhedense Rollers met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door de Rhedense Rollers wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen de Rhedense Rollers u daarbij vragen om u degelijk te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u de Rhedense Rollers verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

11) Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen de Rhedense Rollers u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12) wijzigingen

De Rhedense Rollers behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

Rbv De Rhedense Rollers
Hazelaarhof 37
6951 NT Dieren

voorzitter: Rinus Preuter
privacy@rhedenserollers.nl